ዕግርግር ብዙሕ ዓይነት መልኽዕ /ቅርጺ/ ክህልዎ ይኽእል

እቲ ዓመጽ ስነ ኣእምሮኣዊ (ስነ ልቦናዊ) ፣ኣካላዊ፣ ጾታዊ፣ ከም`ውን ቁጠባዊ ክኽዉን ይኽእል። እዞም ዝተፈላለዪ ቅርጽታት ብሓፈሻ ቀስ ብቀስ ይግለጹ ካብኡ ድማ ሓቢሮም ዝነብሩ።

ስነ ልቦናዊ መጥቃዕቲ

ብዉልቂ ወይ ሓባራዊ
ጸርፊ፣ ዘዋርድ ርኢቶታት ፣ ምህራም፣ ምዉጫጭ፣ ምፍርራህ፣ ምክትታል ፣ምቁጽጻር፣ ተጓናጺ፣ ከሙውን ምጥቓዕትታት።

ኣካላዊ መጥቃዕቲ

ምህራም፣ ብሓይሊ ምሓዝ፣ ምንጽናጽ፣ ኢድ ምጥዋይ፣ ጎነጽ፣ ምንካስን ብነገራት ምቁሳልን ወዘተ..

ቁጠባዊ መጥቃዕቲ

እቲ ግዳይ ሰራሕተኛ እንተኮይኑ፣ ገንዘባዊ ስልጣን ምእጋድ ወይዉን ምውጋድ ፣ ነቲ ባጀት ምቁጽጻር፣ ኣብ ወጻኢታት ኣስተዋጽኦ ዘይምግባር፣ ብዘይ ፍቃድ ንብረት ምግባት፣ ካብ ስርሑ ንክወርድ ጸቕጢ ምግባር ወዘተ
እቲ ግዳይ ሰራሕተኛ ተዘይኮይኑ፣ እኩል ዘይኮነ ናይ ገዛ መነባብሮ ገንዘብ ምሃብ ወይ ከኣ ምስላዕ፣ ነቲ ተበዳላይ ገንዘብ ንክልምን ምግዳድ፣ ጸብጻብ ወጻኢታት ምሕታት፣ ነቲ ተበድላይ ስራሕ ንክይረኽብ ምክልካል።

ጾታዊ ትንኮሳ

ወሲባዊ መጥቃዕቲ፣ ኣብ ጊዜ ጾታዊ ርክብ ምጽራፍ ፣ ኣካላዊ ጎነጽ ኣብ ጊዜ ርክብ፣ ግዴታዊ ወሲባዊ ተግባር ከም (ፖርኖግራፊ ኣቕሓ፣ ሶዶማዊነት፣ ምስ ሳልሳይ ኣካላት ርክብ ምግባር ) ከምኡውን ምዕማጽ።

ኣብ ስዊዝ ዕቑባ ዝሓተትካ/ኪ ኣብ ሓዳርካ/ኪ ሽግር ዘለኩም ኣይትሰከፉ ንክትረክቡና