ዑደት መጥቃዕቱ

መብዛሕትኡ መጥቃዕቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ዝኸይድ እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ዑደት ይኽሰት ዝተወሰኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝውስኹ ኾይኖም ብኣጋ እንተ ዘይተፊቲሖም ንግዳይ ናብ ዝልዓለ ጥርዚ መጥቃዕቲ ኣብጺሖም : ናብ ዝልዓለ ጭንቀት ኣውሪዶ ም ክሳብ ናብ ነፈሰ ቕትለት ስጉምቲ ምውሳድ የብጽሑ እዮም ብኽልቲኡ ወገን ግዳያት።

ውጥረት የነግስ ወይ ውጥረት ይዛይድ

ርክብ የቋርጽ እቲ በዳሊ ወይ መጥቃዕቲ ዘውረደ ወገን ነቲ ሽግር ኣለልዩ ናይ ምግላጽ ጸገም የጋጥሞ በዚ ኣጋጣሚ እዚ በዳላይ ወገን ናይ ምልስላስ፡ ናይ ይቕሬታ ወይ ናይ ጣዕሳ ምልክታት እንተዘይኣርእዩ ንተበዳሊ ወይ ንግዳይ ናብ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰት ከምዘውረደሉ ናብ ዝልዓለ ናብ ፍርሒ የብጽሖ። እዚ ኽኣ ናይ መጥቃዕቲ ምልክታት እዩ።

እቲ ዝኽፍእ ኩነታት

ንግዳይ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ኣሚኑ ናብ ዝልዓለ ጥርዚ ፍርሒ የብጽሖ እዩ መፍትሒ ከምዘይብሉ ንነብሱ የእምን ባዶነት እንዳተሰምዖ ይኸይድ።

ናብ ስምምዕ ምብጻሕ

መብዛሕትኡ እዋን በደል ኣብ ጻሓይ ይቅሬታ ይሓትት፡ ንኻልኣይ ግዜኣውን ከም ዘይደግም ቃል ይኣቱ፡ ተበዳሊ በዚ ተጸናኒዑ ተስፋ ጌሩ ይቅሬታ ይቕበል። በዳላይ ካብዚ ብምብጋስ ንኹሉ በደሉ ምኽንያት ብምድርዳር ነብሱ ሓራ ኣውጺኡ ን ተበዳሊ ናይ ኩሉ ነገር ጥፍኣተኛ ይገብር፡ ከምብሓድሽ ንግዳይ ና ብጭንቀት የብጽሖ።

ሰላም ምምላስ

ኩሉ ነገር ተረሲዑ ንግዚኡ ሰላም ይወርድ እዚ ኽኣ ናይ ሕጽኖት ግዜ እዩ፡ ነገር ግን ብዙሕ ኣይጸንሕን እዩ። ስለምንታይ ብኣጋ መዕለቢ ስለዝይተገብሮ እደገና መጥቃዕቲ ንኸብጽሕ ተኽእሎ ኣሎ።